Vedtægter for selskabet

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE JAMES JOYCE SELSKAB

Som vedtaget på selskabets generalforsamling den 19. november 1969 og ændret på generalforsamlingerne den 1. marts 1976, den 23. marts 1998, den 30. marts 2005 og den 24.marts 2010.

1

Selskabets navn er Det Danske James Joyce Selskab, som i engelsksproget sammenhæng hedder ”The James Joyce Society of Denmark”, og dets hjemsted er København.

 • 2

Selskabets formål er at formidle kontakt mellem Joyce – interesserede og at skabe muligheder for oplevelse og diskussion af Joyces værker; endvidere at støtte dansk Joyce-forskning, at udbrede kendskabet til forfatteren og hans skrifter, at følge de danske oversættelsers kvalitet samt at formidle Joyce – forskningens resultater, især til medlemmerne.

 • 3

Som medlem kan optages enhver interesseret uanset nationalitet og bopæl.

 • 4

Størrelsen af det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling for den kommende kontingentperiode. For nye medlemmer, der indmelder sig indenfor kontingent-perioden, der er 1/4 – 31/3, skal kontingentet reduceres svarende til længden af den resterende del af perioden. Ved indmelding indenfor det sidste halvår af en kontingentperioden, opkræves samtidigt kontingent for det kommende år. Udmeldelse sker skriftligt eller ved bestyrelsens beslutning, såfremt et medlem trods tilsendt rykker stadig er i restance ved regnskabsårets udgang.

Kontingentet opkræves umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse. Foreningen kan herudover finansieres ved sponsor- og annoncestøtte samt ved bidrag fra offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og privatpersoner.

 • 5

Selskabet ledes af en bestyrelse, bestående af mindst 5 og højst 7 personer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Ved første generalforsamling efter vedtagelse af disse vedtægter vælges dog knapt halvdelen for 1år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen er ulønnet.

På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand og kasserer. Formanden vælges for ét år ad gangen.

Bestyrelsen holder møde på begæring af et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når samtlige bestyrelsesmedlemmer er underrettet om mødets tid og sted, og mindst halvdelen af medlemmerne er mødt op.

Bestyrelsens opgaver er at planlægge indhold og rammer, herunder de økonomiske, for selskabets virke. Konkrete arrangementer og opgaver kan delegeres til enkelte eller en gruppe medlemmer af selskabet.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen bestræber sig på at opnå enstemmige beslutninger, men afstemninger kan foretages, og beslutninger træffes da ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 • 6

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts på et af bestyrelsen fastsat sted. Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling sker skriftligt til hvert medlem med mindst 14 dages varsel.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. a) Valg af dirigent
 2. b) Beretning
 3. c) Aflæggelse og godkendelse af regnskab. d) Indkomne forslag.
 4. e) Fastsættelse af budget og kontingent
 5. f) Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. g) Valg af 1 eller 2 suppleanter
 7. h) Valg af revisor samt revisorsuppleant
 8. i) Eventuelt

Forslag skal være modtaget hos formanden senest en uge før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel og skal afholdes, dersom mindst 10 medlemmer stiller motiveret krav herom.

I dette tilfælde skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter at kravet er fremsat.

 • 7

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer). Skriftlig afstemning anvendes, når det begæres af blot et medlem. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages skriftlig afstemning.

 • 8

Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede årsregnskab udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 • 9

Selskabet tegnes udadtil ved underskrift af formanden eller kassereren og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes selskabet af den samlede bestyrelse.

Der påhviler ikke selskabets medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler selskabet.

 • 10

Ændringer i vedtægterne kan foretages på en generalforsamling, når ændringsforslaget inden generalforsamlingens afholdelse har været udsendt til medlemmerne, og 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringen.

 • 11

Ophør af selskabet kan besluttes efter tilsvarende regler som omtalt i § 10, dog er det en betingelse, at mindst halvdelen af selskabets medlemmer deltager i den pågældende generalforsamling. Hvis forslaget om ophør falder, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med ophør som eneste punkt på dagsordenen, og man kan her med almindeligt flertal vedtage ophøret. I tilfælde af selskabets ophør træffer generalforsamlingens tilstedeværende medlemmer ved simpelt stemmeflertal beslutning om anvendelsen af den eventuelle formue.

 • 12

Disse vedtægter træder i kraft straks efter vedtagelsen.