Nyt fra bestyrelsen

Referat af den ordinære generalforsamling torsdag den 22. marts 2018

i   Ræven og Pindsvinet, Vesterbrogade 176, 1800 Frederiksberg C

 

a)Valg af dirigent og referent

Anders Buch Kristensen blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dagsordenen rettidigt udsendt efter gældende regler.

Birgitte Feilberg blev valgt som referent.

 

  1. b) Beretning

Formanden omtalte et møde, der havde fundet sted i marts i år og derfor ikke var med i den skriftlige beretning: Samrådet for de litterære selskaber i Danmark, LISE, havde et fælles møde, hvor man drøftede de forskellige selskabers aktiviteter. Det var interessant at høre om de andre selskabers arbejde, men mødedeltagelsen var ret lille.

John Christiansen fremhævede tre arrangementer fra den skriftlige beretning:

– Bloomsday, der blev fejret ved en spændende tur i det gamle København efter forlæg fra især kapitel 8 i Ulysses, med oplæsning af passende steder ved Karsten Pharao, afsluttende med fælles middag. Stor tak til Karen Ohlsen, som havde arrangeret turen.

– Rejsen til Trieste, dog ikke i foreningens regi, med deltagelse af blandt andre John. Trieste,  hvor James Joyce og hans familie boede i en række år, er meget interessant at besøge, og John har idé om muligvis at arrangere en rejse i 2019.

– Asger Jorns interesse for især Finnegans Wake, som det fremgår af nogle af hans malerier, kaldet ”Luxury Paintings”. Steen Klitgård Povlsen har forsket i dette, og han holdt er yderst interessant foredrag med fremvisning af dias af de relevante Jorn-malerier. Det er et projekt, der stadig er i gang, og som selskabet håber at høre mere om ved senere lejlighed.

Samme aften kunne vi glæde os ved gensyn med de to irske sangere Darina Gallagher og Sinead Murphy som denne gang optrådte med showet ”Misses Liffey”

 

Formanden fortalte herefter om de kommende arrangementer:

-Bloomsday i år: vi spiser sammen og hører oplæsning ved Karsten Pharao. Aftenen byder også på irsk musik og sang, gerne fællessang.

-Der er også et Bloomsday-arrangement i Ebeltoft: Vort medlem Poul Bangsgaard indbyder til vandring efter kapitel 8 i Ulysses, samt oplæsning og sang.

-Seminar på Hald Hovedgård syd for Viborg bliver afholdt 29-30 september. Temaet er kærlighed hos Joyce. Foredragsholdere vil være Joyce-kendere som blandt andre Peter Laugesen, Maria Eldh og Benjamin Boysen. Bo Vestergaard-Thomsen vil stå for den musikalske aftenunderholdning.

Der sendes invitationer ud efter næste bestyrelsesmøde.

 

Formanden sluttede sin mundtlige beretning med en varm tak til Louise Sondej og Adam Brones for gæstfrihed ved brug af lokalerne i Ræven og Pindsvinet. Louise er desuden vores webmaster for hjemmesiden, hvad vi skønner meget på.

Også tak til bestyrelsen for godt og inspirerende samarbejde.

Beretningen blev godkendt

 

c)Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

Kasserer Allan Hauge Nielsen aflagde beretning og nævnte at Velux-fondens støtte strakte sig over to regnskabsår, 2016 og 2017.

Foreningens overskud 2017 beløber sig til 9.222 kr.

Regnskabet blev godkendt

 

d)Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

 

e)Fastsættelse af budget og kontingent for 2018

Det er takket være Velux-fondens støtte på 25.000 kr at vi kan afholde seminaret på Hald Hovedgård

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Budgettet blev godkendt

 

f)Valg af bestyrelsesmedlemmer.

John Christiansen, Inge Sloth Jacobsen og Birgitte Feilberg blev genvalgt for en 2-årig periode.

Umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: John Christiansen

Kasserer: Allan Hauge Nielsen

Sekretær: Inge Sloth Jacobsen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Karen Ohlsen, Anders Buch Kristensen og Birgitte Feilberg

 

g)Valg af suppleanter til bestyrelsen

Ingeborg Tryde blev valgt som 1. suppleant, og Marianne Genefke blev valgt som 2. suppleant

 

h)Valg af revisor samt revisorsuppleant

Poul Jan Poulsen blev genvalgt som revisor, og Michael Sommer blev genvalgt som revisorsuppleant

 

i)Eventuelt

John Christiansen spurgte om der var opbakning til forslaget om et 2-dages seminar, i det konkrete tilfælde til seminaret på Hald Hovedgård, og det var der. Prisen for seminaret bliver cirka 1.100 kr., som dækker ophold, fuld forplejning og foredrag. Dertil kommer transportudgifter. Kørsel i private biler, hvor man deler de fælles udgifter, blev nævnt som en mulighed.

Anders Buch Kristensen efterlyste ideer til arrangementer med forfattere, der har været/er inspireret af James Joyce. Kunstfonden støtter dette økonomisk.

Et andet forslag var et oplæsningsarrangement ved Madame Nielsen, alias Claus Beck-Nielsen. Hun læste tidligere op ved introduktionen i Politikens Boghandel af den nye Joyce-oversættelse.

Fra den store verden: der er – stadig – et internationalt Joyce-seminar hvert andet år, og der har også været afholdt Joyce-sommerskoler i Dublin og Trieste.

 

Efter generalforsamlingens afslutning var der to meget interessante foredrag:

Det første omhandlede jesuiterordenens skole- og uddannelsesvirksomhed gennem tiderne. Det fortalte Andreas Rude om. Han er kommunikationsrådgiver og lærer ved Niels Steensens Gymnasium, der er en katolsk privatskole i København, som blev oprettet af jesuiterordenen i 1950.

Derefter fortalte John Christiansen om de to skoler, hvor James Joyce var elev, og som begge var ledet af den jesuitiske orden. Den første var kostskolen Clongowes Wood College, som John besøgte for et par år siden. Her talte han med den tidligere rektor, som også viste ham rundt på skolen.

Senere kom James Joyce til at gå på dagskolen i Dublin, Belvedere College. Begge skoler optræder med elever og lærere i ”Portræt af kunstneren som ung mand”.