Nyt fra bestyrelsen

Referat af den ordinære generalforsamling onsdag den 27. marts 2019

I Ræven og Pindsvinet, Vesterbrogade 176, 1800 Frederiksberg C

  1. Valg af dirigent og referent.

Anders Buch Kristensen blev valgt som dirigent. Inge Sloth Jacobsen og Birgitte Feilberg blev valgt som referenter.

  1. Beretning

Den skriftlige beretning var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamling.

I sin mundtlige beretning omtalte formanden blandt andet:

Hald-seminaret.  Der var 25 deltagere. Af de mange spændende foredrag fremhævede John nogle stykker, som Joyce-selskabet sandsynligvis også ved senere lejlighed vil få fornøjelsen af at høre: Lektor Bo Vestergaard-Thomsen vil gerne igen holde foredrag om James Joyce og musikken, helst når han har forsket endnu mere i emnet, så han har nyt at byde på.

Steen Klitgaard Povlsen, som fortalte om Asger Jorns ”Luxury Paintings” har startet en studiegruppe om emnet.

Benjamin Boysen, også en af foredragsholderne, vil 11. september holde foredrag, i Ræven og Pindsvinet, om Finnegans Wake. Og for øvrigt foreslå Folkeuniversitetet en foredragsrække på fem gange i foråret 2020, også om Finnegans Wake.

Bloomsday: falder i år på en søndag, det overvejes at flytte den til anden dato. Arrangement er heller ikke bestemt endnu, en mulighed er James Joyce’s børnebøger, læst op af skuespilleren Terese Damsholt.

”København læser” En række medarbejdere prøver nu at genoprette festivalen. Der er indkaldt til møde 3. april i Litteraturhuset i Nybrogade. John Christiansen deltager.

Samrådet for de litterære selskaber i Danmark (LISE) . Samrådet forbinder 56 litterære selskaber, og har også tidligere deltaget i planlægningen af ”København læser”. John er indvalgt i bestyrelsen.

Kommentar til formandens beretning: Susanne Varming Andersen, som også deltog i Hald-seminaret, har skrevet en fortolkning af Ulysses, set i religiøs og videnskabelig sammenhæng, med fokusering på Stephen Dedalus. Hun vil gerne holde et foredrag om emnet. Hendes artikel er ved at bliver oversat til engelsk og vil blive sendt til et tidsskrift. Den vil senere kunne sendes til Joyce-selskabets medlemmer, men først når tidsskriftet har haft mulighed for at offentliggøre den.

  1. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

Godkendt

  1. Indkomne forslag

Der var ikke kommet nogen forslag

  1. Fastsættelse af budget og kontingent for 2019

Kassereren sagde, at vi næppe kunne få støtte fra Veluxfonden igen i år. Vi håber at kunne få 5000 kr. i støtte fra Kulturstyrelsen.

Uændret medlemskontingent.

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Allan Hauge Nielsen blev genvalgt, og Vibeke Flemmer og Jesper Hammerich Lux blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer, alle for en to-årig periode.

Formanden takkede Karen og Anders for deres mangeårige, store og inspirerende arbejde i bestyrelsen. Anders vil også fremover hjælpe med ansøgninger og med fotos fra vore arrangementer.

  1. Valg af suppleanter.

Marianne Genefke blev valgt som 1. suppleant, Vibeke Karlsson som 2. suppleant

  1. Valg af revisor samt revisorsuppleant

Poul Jan Poulsen blev genvalgt som revisor, og Michael Sommer som revisorsuppleant.

  1. Eventuelt

Der blev spurgt om ”hovedet” på hver side i dagsordenen for generalforsamlingen kunne fjernes, så det kun optrådte på den første side. Det vil blive undersøgt.

Antal medlemmer: har der over tid været store stigninger eller fald? Svar: det svinger lidt, vi har været oppe på omkring 100, vi er nu 86 medlemmer ialt. Medlemstallene i litterære foreninger er ofte ikke særlig stort.

Den nye Ulysses-udgave som lydbog: Vandkunsten har meddelt, at der endnu ikke er en aftale på plads, der skal først søges økonomisk bistand fra nogle fonde.

Forslag om at prøve at nå ud til flere med oplysninger om Joyceselskabet og om vore arrangementer: vi skal bruge de nye medier i højere grad, her blev nævnt Instagram, idet flere mente, at mange, i hvert fald unge, ikke mere brugte Facebook så meget.

Forslag: At vi henvendte os til et eller flere folkebiblioteker med henblik på at de tager foredrag om James Joyce og Shakespeare på deres arrangementsprogram.

Også forslag om, at vi prøvede at få Politiken til at holde et arrangement om den nye Ulysses-udgave.

Formanden kunne til slut meddele konstitueringen af den nye bestyrelse:

Formand: John Christiansen

Kasserer: Allan Hauge Nielsen

Sekretær: Inge Sloth Jacobsen

Øvrige medlemmer: Vibeke Flemmer, Jesper Hammerich Lux og Birgitte Feilberg

Efter generalforsamlingen:

Jens Feilberg fortalte om sin og Bent Wibergs nye oversættelse af Ulysses. Han takkede også Inger Rønne og Birgitte Feilberg for medvirken.

Her er ikke forsøg på at skrive et referat af foredraget, det er blot en fremhævelse af nogle af de overvejelser, der er foretaget i forbindelse med oversættelsen:

Der er valgt en tekstnær oversættelse, ikke en fortolkende.

Det homeriske i teksten skal ikke overspilles, det er ofte blindgyder. Joyce brugte en slags ”stativer” til hjælp, og det er sådan Homer-henvisningerne som regel skal forstås.

De mange noter, der er ca 3000, er hjælp til blandt andet at få sangteksterne frem. Der er ca 400 sange i Ulysses. Også mange af de skjulte citater er med i noterne.

Shakespeare er brugt mange steder i Ulysses. Her anvendte James Joyce flittigt Georg Brandes’ Shakespeare-biografi, han skrev i nogle tilfælde direkte af fra den.

Gustave Flaubert var også en inspiration: Kunst er statisk, ikke didaktisk, kunstneren skal skabe, men han skal ikke vise sig i sin kunst, nærmest som Gud heller ikke viser sig i naturen. Kapitel 15 er inspireret af Flaubert: Den Hellige Antonio’s fristelser.

Der er mange henvisninger til religion i Ulysses, ikke mindst til jødedommen, og til antisemitisme

Til slut takkede formanden Adam og Louise for deres store gæstfrihed her i ”Ræven og Pindsvinet”